09 Kasım 2006 – Toplantı No: 23 (Gen. Mrkz. ile Ortak)

Yönetim Kurulu Toplantısı
(İzmir Şube – Genel Merkez ortak toplantı) 

Toplantı No                     :  09/2006/23
Toplantı Tarihi                :  09.11.2006 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Buğra Gökçe

Toplantıya katılanlar: Tolga Çilingir, Sabri Yüksel, Ulaş Şansal Kılıçkaya, Zeki Yıldırım, Sena Erkan, Beril Özalp, Buğra Gökçe, Funda Erkal, Ali Cenap Yoloğlu, Yaser Gündüz, Savaş Zafer Şahin, Çiğdem Ünal, Vildan Kumbasar, Cüneyt Erginkaya, Halil Karabıçak, Tayfun Kahraman, Ulaş Çetinkaya

6. Türkiye Şehircilik Kongresi ardından gerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, 09 Kasım 2006 tarihinde İzmir Şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi hakkında tespit ve değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan DŞG kongre ve kolokyumları için önerilerde bulunuldu. Toplantının ikinci gündem maddesi olarak ise yakın tarihte yeni bir Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapılması konusu görüşüldü.

Toplantı Kararları:

 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

 

 • 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu hazırlıklarına, düzenleme kurulunun toplanmasına ve temanın interaktif bir biçimde belirlenmesine 1 ay içinde (Aralık 2006 sonuna kadar) başlanılması önerildi.
 • DŞG kongre ve kolokyumları öncesinde çeşitli "workshop"ların gerçekleştirilmesi, farklı kentlerde kongre ve kolokyum teması çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi, katılımcı öğrencilere daha yaygın ve aktif bir zaman ayrılması gibi konuların kongre ve kolokyumların etkinliklerini arttıracağı belirtildi.
 • Kolokyum temasının belirlenmesi konusunun, internet ve çeşitli tartışma ortamlarında üyelere açılması, dolayısıyla temanın katılımcı bir yöntemle belirlenmesinin sağlanması, ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılacak kolokyumlardan birinde "kamu yararı" temasının tartışılması önerildi.
 • DŞG kongre ve kolokyumlarının bilim kurullarında sadece Oda ve akademisyen çevrelerinin değil farklı sektör ve kurumlardan kişilerin de yer almasının verimli çalışmalar doğuracağı belirtildi.
 • DŞG kongre ve kolokyumlarına sadece Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin değil, temayla ilgili başka fakülte ve bölümlerin aktif katılımının sağlanması gerekliliği vurgulandı.
 • DŞG kongre ve kolokyumları bilim kurullarında üniversite bölüm başkanlarının değişmez üye olmasından kaynaklanan ağırlıklarının aşılması için bölüm başkanlarının şahsen bilim kuruluna katılmaları yerine, ilgili bölümlerden kurula katılmak üzere öğretim üyesi ismi istenmesi önerilmesine karar verildi. Böylece konuya – temaya daha yakın isimlerin bilim kurullarına dahil edilmesinin sağlanabileceği belirtildi.
 • DŞG kongre ve kolokyumlarında mesleğin geçirdiği dönüşümlerin tartışılamaması sorununu aşmak için üniversitelerin yanı sıra farklı kurumlarla da ortaklık kurularak uygulama örneklerinin kolokyumlara taşınmasının verimi arttıracağı belirtildi.
 • Akademik çerçeve ve uygulama pratikleri arasındaki farklılıklar nedeniyle bu iki alandan herhangi birine ağırlık veren bildiriler ile diğerleri arasında gözlenen kopukluğun giderilmesi için, oturumların teorik ve pratik çerçevelere göre ayrı ayrı düzenlenmesi önerildi.
 • DŞG kongre ve kolokyumlarında organizasyon kalitesi giderek artarken içerik kalitesinin düşüş gösterdiği saptaması yapıldı.
 • Oturumlarda yer alan bildirilerin başlıkları ve içerikleri arasındaki uyumsuzluğun aşılması ve bildiriler arası ilişkilerdeki kalitenin arttırılması için oturum başkanlarının kendi oturumlarını interaktif biçimde organize etmelerinin sağlanması önerildi.
 • Forum ve organizasyonlarda çeşitlilik ve değişikliğe gidilmesi, forumların izleyicilerin daha yaygın katılım gösterecekleri "katılımcı forumu" biçiminde düzenlenmesi gerekliliği vurgulandı.
 • DŞG kongre ve kolokyumlarında yabancı katılımcı ve simültane çeviri uygulamalarının standartlaştırılması ve böylece DŞG'lere uluslar arası açılımlar kazandırılması tartışıldı.
 • DŞG kongre ve kolokyum düzenlemelerinde finansal zorlukların aşılabilmesi için özellikle bu konuda hazırlık çalışmaları yapılması önerildi.

Karar No – 1:

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi ile ilgili olarak "üniversite ile ilişki", "bütçelendirme" ve "şube değerlendirmeleri" konularını içeren bir rapor sunmasına oybirliği ile,

 

Karar No – 2:

Örgüt içi değerlendirmelerin tartışılacağı bir Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısının çok yakın bir tarihte TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesinde yapılmasına oybirliği ile,

Karar No – 3:

Yapılacak Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında 5216 sayılı yasa kapsamında belediyelerde gerçekleştirilmeye başlanan "Norm Kadro" uygulamalarının tartışılabilmesi için her şubenin kendi kentinde gerçekleştirilen uygulamaları içeren rapor hazırlamasına ve odamızın bu konuda bulunabileceği girişimler konusunda öneriler getirmesine oybirliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)