08.11.2010-Milliyet Ege-İzmir’in arazileri hep mahkemelik

BURCU TANER İzmir DHA

Miras yoluyla intikal eden taşınmazların pek çoğu mahkemelik oluyor, küçük parsellere bölünüyor. Bunun, kentte arazi sıkıntısı yarattığı, inşaat sektörüne sekte vurduğu belirtiliyor

İzmir, ortaklığın mahkeme yoluyla giderilmesi anlamına gelen ‘izale-i şüyuu’ davalarında, Türkiye’nin diğer metropol illerine oranla rekor kırıyor. Mahkemeye gitmeyen veya açtığı davanın sonucunu bekleyen binlerce kişinin bulunduğunu söyleyen sektör temsilcileri, acil planlama istiyor, spekülatörlere karşı uyarıyor.
İnşaat sektörünün sürekli dile getirdiği ‘İzmir arsa fakiri’ iddiasını doğrulayan bir durum da izale-i şüyuu davalarında ortaya çıktı. Genellikle miras yoluyla bir taşınmaza ortak olan kişilerin satış veya paylaşım sürecinde anlaşamaması sonucu mahkemeye başvurmasının, İzmir’de, diğer illere göre daha fazla olduğu belirlendi. Türkiye’nin en yaygın ‘icradan ihale’ sitelerinden biri olan “icradanihaleler. com”da yer alan verilere göre, sadece Ekim-Kasım-Aralık döneminde İzmir’de 61, İstanbul’da 29, Ankara’da ise 11 taşınmaz, izale-i şüyuu ile satışa çıkarıldı. Sektör temsilcileri mahkeme yoluna gitmeyen binlerce insanın olduğunu savunurken, İzmir, arsaların değerleri bakımından da açık ara öne geçti. İstanbul’da bu yolla satışta en yüksek fiyat 3 milyon 854 bin TL, Ankara’da 942 bin TL, İzmir’de ise 6 milyon 984 bin TL olarak gerçekleşti. 

Nasır: Planlar, günü kurtarıyor
İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) İn­şa­at Sek­tör Ku­rul Baş­ka­nı Ne­cip Na­sır, sı­kın­tı­la­rın, kent­te kap­sam­lı plan­la­ma ol­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du. Na­sır, “P­lan­lar hep gü­nü kur­tar­ma adı­na di­zayn edil­miş. Bir­çok ki­şi mağ­dur. Bu çö­züm­süz­lük, hem va­tan­daş­la­rın hem de ye­ni ya­pı­lan­ma­la­rın önü­nü tı­ka­mış. Güç­lü olan­lar iza­le­i şü­yu­uya gi­re­rek güç­süz­le­rin elin­den ar­sa­la­rı­nı al­mış. Ba­zen de spe­kü­la­tör­le­rin eli­ne geç­mi­ş” di­ye ko­nuş­tu. Na­sır, söz ko­nu­su mah­ke­me ra­kam­la­rı­nın ger­çek­te çok da­ha yük­sek ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. 

Kardeşler bile anlaşamıyor
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da Ege Bölgesi’nin farklı bir yapısının olduğunu ifade etti. Güleroğlu, “İzmir, genelde varis kardeşler arasında çekişmenin çok fazla olduğu bir il. Taşınmaz, üçüncü kuşağa geçtiği andan itibaren iç savaş başlıyor. Rant olan yerde kavga var” dedi. 

Yatırımcılar uzak duruyor
İTO Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, rayiçlerin yereler yönetimler tarafından yüksek tutulduğunu, yüksek rakamlarla satışın zor olduğunu belirtki, inşaat sektörünün gelişimi için problemli arsalara acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı, “Yatırımcılar bu tür arsalardan uzak duruyor” diye konuştu.

İmar planları uygulanmıyor
Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Gökhan Erkan, İzmir’de çok küçük parsellerde yapılaşma olduğuna dikkat çekti, şöyle dedi: “İnsanlar artık konutları sadece barınma değil, yatırım amaçlı da ediniyor. Ekonomik rant elde etme stratejileri gelişiyor. Buna en büyük sebep, imar planlarının uygulanmayışı.”

 

Kaynak: Milliyet Ege – 08.11.2010