08 Şubat 2007 – Toplantı No:31

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/31
Toplantı Tarihi               :  08.02.2007 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar İnceleme Kurulu toplantısına katılan Zeki Yıldırım, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verdi.
  • Konak Belediyesi İmar Komisyonu toplantısına katılan Tolga Çilingir ve Ulaş Kılıçkaya toplantıda görüşülen 4 gündem maddesi hakkında bilgi verdi.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Zeki Yıldırım'ın katıldığı, Belkahve bölgesinde faaliyet gösteren taş ocakları ve bu taş ocaklarının Arkavadi'ye taşınması konusunda yapılan yerinde inceleme gezisi ve konuyla ilgili şube görüşümüz hakkında görüşüldü. Gerektiği taktirde TMMOB İKK'ya ek görüş iletilebileceği belirtildi.

Karar No  –  1:

Odamız Genel Merkezinin 06.02.2007 tarih ve 04 / 75 sayılı yazısı ile 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Düzenleme Kurulu'nun 2. toplantısı için Şubemiz önerilerini istemesi konusunda; Kolokyumun yapılacağı kentin saptanması ve sorumlu üniversitenin belirlenmesi konularında Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulunun inisiyatif kullanması ve Kolokyum konusu belirlenmesine ilişkin önceki yazımızda belirtilen önerilirimiz sabit olmakla birlikte detaylı bir içerik tanımlaması yapmak açısından, Kamu Yararı kavramının;

  • Plan uygulama süreçleri ekseninde,
  • Planlama disiplininin imar kavramı içerisindeki deformasyonu ekseninde,
  • Değişen yasal ve yönetsel çerçeve ekseninde,
  • Yeni kentsel sorunlar ekseninde,
  • "Kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları" kavramsallaştırması ve dayanağını bu kavramsallaştırmadan alması beklenen bilirkişilik uygulamaları ekseninde tartışılacağı bir konu belirlenmesi önerisinin Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

Bir vatandaşımızın 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nı onayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı'na karşı açtığı davanın Şubemize ihbar edildiğini bildirir İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi yazısı hakkında, Avukat Şehrazat Mercan'a sözlü olarak danışılması ve Şubemizin bu konuda bir yasal sorumluluğu veya zorunluluğu bulunup bulunmadığının öğrenilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

03.02.2007 tarihinde Manisa – Kütahya – İzmir 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın görüşüldüğü ve Şubemizde gerçekleştirilen TMMOB İKK toplantısına istinaden toplantıya katılan tüm Oda birimlerinden Plan hakkındaki görüşlerini içerir raporların en geç 15.02.2007 tarihine kadar Şubemize iletilmesinin istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Manisa – Kütahya – İzmir 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın incelenmesi amacıyla Semahat Özdemir, Nursen Kaya, Sibel Ecemiş Kılıç, Gülçin Şahin, Osman Çimen, Mustafa Hoşafçı, Bahar Erdican ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan bir "Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu" kurularak komisyonun ilk toplantısını 24.02.2007 Cumartesi günü gerçekleştirmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

Aydın – Muğla – Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında görüş oluşturabilmek amacıyla 17.02.2007 Cumartesi günü TMMOB-MMO Tepekule Kongre-Sergi ve İş Merkezi'nde bir Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmesine, toplantıya plan müellifi Semra Kutluay ve ekibinin davet edilerek plana ilişkin bir sunum gerçekleştirmelerinin talep edilmesine ve ilgili bölgede görev yapan tüm üyelerimizin toplantı hakkında bilgilendirilerek katılımlarının sağlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Allianoi Antik Yerleşimi'nin, Yortanlı Barajı suları altında kalmasına neden olacak DSİ projesine ilişkin İzmir II No.lu KTVKBK kararına karşı Allianoi Girişim Grubu tarafından açılan davada Şubemizin müdahil olabilmesi için Davacı Avukatı Ali Arif Cangı ile görüşülerek bilgi alınmasına ve kendisinin ileteceği görüş doğrultusunda davaya müdahil olabilmek için gerekli girişimlerin başlatılabileceğine, konunun ayrıca TMMOB İKK gündemine taşınarak diğer Oda birimlerine de bilgi verilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

TC Milli Eğitim Bakanlığı Bornova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün 30.01.2007 tarihli yazısıyla Şubemizi 15-16-17 Şubat 2007 tarihlerinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2. İzmir Eğitim Rehberlik ve Kariyer Günleri"ne davet etmesi ve doküman talebi konusunda; zamanın yetersizliği ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin programlarındaki yoğunluk nedeniyle katılım gösterilemeyeceğine, ancak bu ve benzeri taleplerin yineleneceği öngörüsü ile "meslek tanıtımı" konusunda bilgilendirici broşürler hazırlanarak uygun sayıda bastırılmasının sağlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  8:

Genel Merkezimizden 19.01.2007 tarih ve 08/41 sayılı, NetCad, AutoCad ve ArcGIS eğitimlerinin Şubemiz bünyesinde düzenlenebilmesi için istemlerimizi talep eden yazısı görüşüldü. Şubemizce 24.08.2006 tarih ve 35.06.0190 sayılı yazımız ile Genel Merkezimize iletilen taleplerimizde bir değişiklik bulunmadığı için, yeni bir talep iletemeyeceğimize ve Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojileri Eğitim Programımız hakkında yürütülen araştırmanın, konuya ilişkin ihtiyaçlarımızın net bir şekilde tespit edilebilmesi için hızlandırılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  9:

Dikili – Çandarlı'da imar planları yapılarak ilgili kurumlara sunulan "Wide Planet Resort – Tatil Köyü" hakkında; Mimarlar Odası ile görüşülerek söz konusu planlara dava açılmasının gündeme gelmesi durumunda gerekli bilgi ve belgelerin sağlanarak davaya müdahil olunmasına oy birliği ile,

Karar No  –  10:

Urla Meydanı'nın yeniden düzenlenmesine ilişkin İskender Odabaşoğlu'ndan gelen mail hakkında görüşüldü. Konuya ilişkin istemin net olarak anlatıldığı ve detaylı bilgi –  belgenin ek olarak sunulduğu bir dilekçe iletilmesi gereğinin ilgili şahısa bildirmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(KATILMADI)