08 Mayıs 2007 – Toplantı No: 39

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/39
Toplantı Tarihi               :  08.05.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Geçtiğimiz aylarda görüşülen İzmir’de bir Kentsel Dönüşüm Sempozyumu düzenlenmesi konusundaki öneri yeniden görüşülerek konuyla ilgili araştırmanın sürdürülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
  • AB sürecinde meslek komisyonu kurulabilmesi için Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya’nın gerekli araştırmaları yürütebileceği görüşüldü.
  • Barış Derneği’nin Şubemiz Yönetim Kurulu ile görüşme isteği hakkında bilgi verildi.
  • 05.05.2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Odamız Örgüt Toplantısı hakkında bilgi verildi.

  Karar No  –  1:
30.04.2007 tarihli Yeni Asır gazetesinde yer alan, Ballıkuyu için geliştirilen plan kararları ile ilgili habere ilişkin 03.05.2007 tarihinde Şubemizce yayınlanan basın bildirisi akabinde, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ’dan iletilen 07.05.2007 tarih ve M.35.6.KON.0.01.4584 sayılı yazı ve ekleri incelendi. Taraflar arasındaki ilişkilerin sürdürülebilmesi ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ’a hitaben konunun ayrıntılı bir açıklamasının iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Yüksel Yıldırım’ın 03.05.2007 tarihli dilekçesinde bahsi geçen Uşak Belediyesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin olarak görüş oluşturabilmek amacıyla, gerekli bilgi ve belgenin Uşak Belediyesi’nden Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde talep edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
17-18-19-20 Mayıs 2007 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Öğrenci Buluşması’na Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya’nın katılmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Odamız 24.04.2007 tarih ve 04/236 sayılı yazısı doğrultusunda “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nın Şube saymanımız Ulaş Kılıçkaya tarafından incelenerek bir görüş oluşturulabilmesi halinde görüşün, Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
02.05.2007 tarihinde Şubemiz tarafından MDU’su yapılan 35.07.3311 Mesleki Denetim Numaralı planın incelenerek gerekli görülmesi halinde plana itiraz edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
İzmir Gençlik Derneği’nin 07.05.2007 tarihli dilekçesi görüşülerek, dilekçeye konu olan, Ege Üniversitesi Şenliklerine alternatif olarak İzmir Gençlik Derneği’nin düzenlediği öğrenci şenlikleri için maddi yardım talebinin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’na iletilmesine oy birliği ile,  

Karar No  –  7:
Meslektaşlarımız arasında son günlerde en çok tartışılan “Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nasıl uygulanacağı konularını tartışmak üzere 12 Mayıs 2007 Cumartesi günü Şubemizde Danışma Kurulu gerçekleştirilmesine, Danışma Kurulu’nda oluşturulacak bir komisyonla konu hakkında detaylı çalışmalar yürütülerek ilgili mercilere görüş iletilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)