05 Temmuz 2007 – Toplantı No: 44

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/44
Toplantı Tarihi                :  05.07.2007 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

 • İzmir Ticaret Odası Temsilcisi olarak Şubemizi ziyaret eden Üyemiz Hitay Baran ile görüşüldü. İzmir Ticaret Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin ortaklaşa üretebileceği projeler konusunda aşağıdaki maddeler üzerinde ön fikir birliğine varıldı.

  1.Tarım Topraklarının Korunması, Tarımsal Aktivitenin Değerlendirilmesine Yönelik Tarımsal Alanda Yapılaşma Olanakları ve Kriterleri.
  2.Ege Mahallesi’nin Rehabilitasyonu
  3.İzmir Tarihi Kent Merkezinin Kente Kazandırılması
  4.İmar Reformu ve Planlamada Yeniden Örgütlenme
  Ayrıca gerek görüldüğü taktirde, bu çalışmalara başlamadan önce iki kurum arasında bir protokol yapılmasının gündeme gelebileceği belirtildi. 

Karar No  –  1:
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanan İnciraltı Turizm Merkezi EXPO Fuar Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkmış olup, söz konusu plan değişikliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı-Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü nezdinde itiraz edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:

 • Şubemizde gerçekleştirilecek olan Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri’nin 16.07.2007 tarihinde başlatılmasına,
 • Seminer kapsamında eğitmenlik görevi üstlenmek üzere bir önceki toplantıda, Yönetim Kurulumuzca belirlenen adaylar ve Şubemize başvuran adaylarla yapılan görüşmeler sonucunda; nihai eğitmen adayları olarak kesinleşen Can Türedi, Kağan Akçay, Utku Cihan, Deniz Avşar ve İlgi Atay’ın, Şube mekânımızda Netcad Temsilcisi tarafından düzenlenecek iki günlük bir seminerle Netcad Programı ve eğitmenlik konularında bilgilendirilmelerine,
 • Daha sonra bu adayların Yönetim Kurulu toplantısına davet edilerek, bire bir mülakat yöntemi ile Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri kapsamında görev üstlenecek eğitmenlerin belirlenmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
İzmir 1 Nolu KTVKBK’dan 05.07.2007 tarih ve 2205 sayılı yazı ile iletilen, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Sasalı Beldesi, Çamaltı Tuzlası Nazım İmar Planı hakkındaki görüş istemine ilişkin olarak, Tolga Çilingir ve Zühre Çelik tarafından gerçekleştirilecek bir inceleme sonrasında ilgili kuruma görüş iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisine bağlı olarak oluşturulan “Sağlıklı Kent Platformu”nda Şubemiz adına katılmak üzere Şube Yönetim Kurulu Saymanımız Ulaş Ş. Kılıçkaya’nın görevlendirilmesine, kendisinin uygun olmadığı durumlarda gerekli çalışmalara yedek olarak Şube sekreter yardımcımız Berrin Arıcan’ın katılabileceğine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
Konak – Mersinli’de bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün Süs Bitkileri Fidanlığının Adalet Bakanlığına tahsisi ve sözkonusu parselde gerçekleştirilmesi olası imar planı değişiklikleri konusunda, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin bilgilendirilmesine; Şubemiz işbirliği ile gerekli araştırmaların yürütülmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6: 
“Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”in İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nasıl uygulanacağı tartışmaları üzerine 12 Mayıs 2007 Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Danışma Kurulu’nda karar verilerek, Dilek Çakanşimşek, Sena Erkan, Okan Karlıdağ, Ercüment Özgür, Cengiz Biçen, Aslıhan Coşkun ve Ömer Kılıç’ın katılımıyla oluşturulan çalışma komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından, oluşturulacak komisyon görüşünü iletmek üzere, Yönetim Kurulu olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye yetkilileri ile görüşmelerde bulunulmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  7:
Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden talep ettiğimiz Kentsel Dönüşüm alanı ile ilgili bilgileri içeren 20.06.2007 tarih ve 1766 sayılı yazı ve ekleri görüşüldü. Dosyanın Zühre Çelik tarafından incelenerek, kendisinin gerekli gördüğü taktirde konu ile ilgili görüş oluşturabileceğine oy birliği ile, 

Karar No  –  8:
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ayla Doğanç’ın, 23 Temmuz 2007 tarihinde başlamak üzere 6 haftalık staj yapmak için Şubemize 27.06.2007 tarihli dilekçesi ile yapmış olduğu başvurusu görüşüldü. Söz konusu staj başvurusunun belirtilen tarihler itibari ile uygun olduğuna, konunun Genel Merkezimize bildirilerek,  yol ve yemek harcamaları konusunda yardım talebinde bulunulmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)