05 Ekim 2007 – Toplantı No: 49

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/49
Toplantı Tarihi               :  05.10.2007 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:
Konak, Alsancak – Mersinli, 3324 ada 123 parsel, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Süs Bitkileri Fidanlığı olarak kullanılan arsa, Adalet Bakanlığı’na devredilerek inşaat alanının 20 kat artırılması ile ilgili plan değişikliği ilgili Belediyesince yapılmıştır. Söz konusu alanın, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun ilgili Oda Birimleri ile görüşülerek 11.10.2007 günü yerinde incelemesinin yapılması ve söz konusu plan değişikliğine Konak Belediyesi nezdinde yasal süresi içinde itiraz edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasına göre uygulama birliğini sağlamak ve kent bütününde çok katlı otopark yapımını özendirmek amacı ile 01.12.1994 tarih ve 05/257 sayılı meclis kararı almıştır. Söz konusu kararın iptali istemiyle 04.06.2007 tarihinde 35.07.0087 sayılı yazımız ile İBŞB’ne yaptığımız başvurumuzun uygun bulunmadığını bildiren 07.09.2007 tarih ve M.35.0.İBB.0.13.04-310.01.03.8163/33978 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısının 21.09.2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmesi üzerine, söz konusu meclis kararının iptali istemiyle dava açılabilmesi için gerekli araştırmanın yapılarak Odamız Genel Merkezinden konuyla ilgili yetki talep edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Üyemiz Aktan Nakipoğlu’nun 30.09.2007 tarihli dilekçesi görüşüldü. Söz konusu dilekçe ile; TCDD Genel Müdürlüğü İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, Taşınmaz Mallar Müdürlüğünde “Şehir Plancısı” kadrosunda çalışan Oda üyemiz Aktan Nakipoğlu’nun, çalışmakta olduğu birimin Müdür yardımcılığına atanacak unvanlar arasında “Şehir Plancısı” unvanının eklenmesi için Odamızca gerekli hukuki mücadelenin yapılarak kamuda yer alan bu ve benzeri uygulamaların giderilmesi kapsamında destek olunmasını talep etmiştir. Konu ile ilgili araştırmanın Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik tarafından yürütülmesine ve bu doğrultuda ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmaların başlatılmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan iletilen, İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki 01.10.2007 tarih ve 2975 sayılı yazı ve ekleri görüşüldü. Yazı eki listede uzmanlık alanımızı ilgilendiren konular bulunmasına rağmen, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları arasında “Şehir Plancısı” bulunmadığının, dolayısıyla meslek alanımızın ilgili listede yer almadığının anlaşıldığının ilgili kuruma bildirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
Bodrum Temsilciliğimizin 28.09.2007 tarih ve 48 B 2007/31 sayılı yazısı görüşüldü. İlgi yazıda;

  • 1/25000 Ölçekli Bodrum Yarımadası KTKGB Çevre Düzeni Planına yönelik olarak Bodrum Temsilciliğimizin itirazının da değerlendirileceği, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısının 19.09.2007 tarihinde kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildiği,
  • İlgili toplantı duyurusunun kendilerine tebliğ edildiği,
  • Temsilciliğimiz yetkililerinin toplantıya gözlemci olarak katılmak üzere, ilgili gün ve saatte toplantı yerinde hazır bulundukları ancak toplantıya alınmadıkları,
  • Toplantıdan sonra planı değerlendirme imkânı bulabildikleri kısıtlı sürede, itirazlarının gereği işlemlerin planda tam olarak yerine getirilmediğinin görüldüğü,
  • Söz konusu toplantıya katılabilmek için gerçekleştirdikleri harcamaların odamızca karşılanması taleplerinin bulunduğu

konularının bildirildiği görüldü. Söz konusu toplantıya katılım için gerçekleştirilmiş harcamaların karşılanmasına ilişkin değerlendirmenin Genel Merkezimizce yapılmasına, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun söz konusu toplantısına odamız temsilcisinin gözlemci olarak katılabilmesi konusunda yasal hakları bulunmasına ve toplantı duyurusu dağıtımının gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, Temsilcimizin toplantıya alınmaması konusunda ilgili Bakanlık nezdinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
Aydın–Muğla–Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na yönelik olarak Şubemizce 05.09.2007 tarihinde gerçekleştirilen itirazımızın akabinde, planın yeniden ele alınarak detaylı incelemelerimizin plan müellifine ve ilgili Bakanlığa iletilebilmesi için, Temsilciliklerimiz (Temsilci Yardımcıları ve Mesleki Denetim Görevlileri ile birlikte) ve Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonumuzun da katıldığı bir değerlendirme toplantısının Şubemiz mekânında, 27 Ekim 2007 Cumartesi günü Saat 14.00’te gerçekleştirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  7:
Şubemiz etkinlik alanında, kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak ve kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitimi konularında eğitime katılmak isteyen üyelerimizden gelen şifahi talepler üzerine, Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi ile ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsünün İzmir’de gerçekleştirilmesi yönünde oluşan talebin Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  8:
Şubemizce düzenlenen Netcad Meslek içi Eğitim Semineri sırasında mevcutta bulunan büro-sit tipi sandalyelerimizin seminer öğrencileri tarafından kullanılması nedeniyle şubemizde hem yönetim kurulu toplantılarında hem de personel tarafından kullanılmak üzere 10 adet büro sandalyesine ihtiyaç duyulması konusunda gerekli sandalye alımının gerçekleştirilebilmesi için konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)