04 Aralık 2006 – Toplantı No: 27

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/27
Toplantı Tarihi               :  04.12.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

 • "İzmir Barış Girişimi"nde Ayşe Şen; "Barış Girişimi" ve 13-14 Ocak'ta Ankara'da yapılacak "Türkiye Barışını Arıyor Konferansı" hakkında Yönetim Kurulumuzu bilgilendirdi.
 • Kültürpark Yeraltı Otoparkı davası keşif ücreti ve konuya ilişkin gelişmeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili mahkemeye sunduğu savunması hakkında bilgilendirme yapıldı.
 • TMMOB İKK'nın yürüttüğü "2007 Bütçesi Referandumu"na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 • Sosyal ve kültürel alanda kent atölyeleri oluşturmak gerekliliği ve bu konunun Çalışma Programımızdaki önemi görüşüldü.
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojileri Eğitim Programımıza ilişkin Konak Belediyesi Laboratuarının mevcut teknik donanım ve mekânsal koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı. Söz konusu mekânın kullanılmasına Belediye tarafından geçmiş bir tarihte son verildiği öğrenildiğinden, konuya ilişkin başka alternatifler aranması gerektiği, bir seçenek olarak TMMOB İKK'dan yazı ile destek istenebileceği, konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasına da danışılabileceği görüşüldü.

 

Karar No  –  1:

Genel Merkezimizin 17.11.2006 tarih ve 08/846 sayılı yazısı ile Fethiye'deki Mesleki Denetim Uygulama işlemlerinin Muğla İl Temsilciliği tarafından yapılmasının bildirmesi üzerine; Muğla Mesleki Denetim Görevlisi olan Barış Çerçi'nin, çeşitli nedenlerle Fethiye'deki mesleki denetim uygulaması işlemlerini yapmak istemediğini bildiren 04.12.2006 tarihli dilekçesi görüşüldü. Söz konusu dilekçenin gereği için Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

İzmir Foça'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kalan bir parselin sit derecesinin Koruma Kurulu Kararıyla 3. dereceye düşürülmesi yönündeki Kurul Kararının iptaline ilişkin, Şubemizce açılan iptal davasının lehimize sonuçlanmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan itirazın, Danıştay 6. Dairesi'nce reddedilmesi ile ilgili olarak; dava sürecinde Şubemizce yapılmış olan ödemelerin ilgili mahkeme veznesinden geri alınabilmesi konusunda gereğinin yerine getirilebilmesi için Ulaş Ş Kılıçkaya'nın yetkilendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

08.01.2007 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak Dünya Şehircilik Günü (DŞG) Kolokyumu düzenleme kurulu toplantısı için (gündem: konunun belirlenmesi, kolokyumun yapılacağı kentin saptanması, sorumlu üniversitenin tayini, bütçe ve katkı yapacak kuruluşlar hakkında görüşme) şubemiz ve temsilciliklerimizin önerilerinin iletilmesi hakkında görüşüldü.

Konunun belirlenmesine ilişkin;

 • Üst Ölçekli Planlama Sorunu,
 • Planlama ve Uygulama Süreçleri,
 • Kamu Yararı Kavramı Üzerine Tartışmalar,
 • Planlama Eğitiminin İçeriği,
 • Planlamanın İmar Kavramı içerisinde Deformasyonu

gibi temaları kapsayan bir konu belirlenmesi, Kolokyumun bütçesi ve katkı yapacak kurumlar / kuruluşlara ilişkin;

 • Pek çok şirket ve kuruluşun bütçe planlarını sene başında yapması nedeniyle, sponsor temin edilmesi konusunda yaşanabilecek güçlüklerin önüne geçilebilmesi açısından sponsorluk görüşmelerinin Ocak ayı içerisinde öncelikli olarak başlatılmasının yararlı olacağı konusundaki önerimizin Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

"Şehircilik Hizmetleri Mesleki Denetim Uygulaması Ücret Birim Değerleri"ne ilişkin Şube görüşümüzün Mesleki Denetim Görevlimiz Hakan Küçükkılıç tarafından hazırlanarak Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

"Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür"ün bir planlama işi hakkında ücret bildirilmesi talebini içeren yazısına ilişkin Mesleki Denetim Görevlimiz Hakan Küçükkılıç'ın talep edilen ücreti belirleyerek, ilgili kuruma yazı ile bildirmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Genel Merkezimizden iletilen "Tübitak Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri"ne gösterilecek adaylarımız bulunup bulunmadığına ilişkin yazı görüşüldü. "Tübitak Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri"ne herhangi bir aday gösterilmemesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Meslektaşlarımıza yasal yönetsel mevzuat konularında seminer desteği verilmesi ve Yeni mezun meslektaşlarımıza mesleki pratik seminerleri düzenlenmesi konusunda ön çalışmalar yürütülmesine ve bu konuda Zühre Çelik'in görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  8:

İmar planı olan yerleşimlerde şehir plancısı istihdam edilmesine ilişkin çalışmalar yapılması hakkında görüşüldü. Şubemiz Temsilciliklerinden etkinlik alanlarında bulunan, mesleğimiz kapsamında çalışmalar yürüten kurum listelerinin istenmesi ve bu kurumlara, Şehir Plancısı istihdam edip etmediklerinin yazı ile sorulmasına, bu konuda çalışmalar yürütmek ve taslak metin oluşturmak üzere Beril Özalp, Zeki Yıldırım, Birkan Bektaş ve Gülçin Şahin'den oluşan bir komisyon kurulmasına oy birliği ile,

karar verildi.                                               

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)