03 Aralık 2007 – Toplantı No: 52

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/52
Toplantı Tarihi               :  03.12.2007 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • İnciraltı Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Şubemizce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Danıştay’da açılan dava ile ilgili olarak yerel basın organlarında yer alan ve Şubemizi hedef alan rencide edici haber öğelerinin incelenmek üzere 28.11.2007 tarih ve 35.07.0168 sayılı yazımız ile Genel Merkezimize iletilmiş olduğu hakkında bilgi verildi.
  • Meral Celep Algüney’e ait, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karne grupları konusundaki uygulamasına ilişkin 19.11.2007 tarihli dilekçe görüşüldü. Konu hakkında ilgili merciler nezdinde girişimlerimiz bulunduğu, dolayısıyla dilekçenin dayanak oluşturacağı yeni bir işlem gereği bulunmadığı görüldü.
  • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden 20.11.2007 tarih ve 35.05473 sayı ile iletilen,  “TMMOB Kent Sorunları Sempozyumu” 1. hazırlık toplantısı sonuçları görüşüldü, konuyla ilgili önerilerde bulunuldu.

 Karar No  –  1:
Aydın MDG Hatice Şirin Güraydın Yalçın, Mesleki Denetim Görevliliğine devam etmek istemediğini belirten 21.11.2007 tarihli dilekçesi görüşüldü. Önümüzde bir Genel Kurul süreci bulunduğu da göz önüne alınarak, Aydın Temsilciliğimiz kapsamındaki Mesleki Denetim Uygulamasının, Temsilcilik seçimlerinin yapılacağı tarihe kadar Şubemizden yürütülmesinin uygun olduğuna, ancak Aydın Temsilciliğimiz ile yaptığımız görüşmelerde, Mesleki Denetim Uygulamasının Şubemizden yürütülmesi konusundaki tereddütlerini belirterek, böyle bir uygulamanın Aydın İlindeki meslektaşlarımızı mağdur durumda bırakacağını bildirmeleri nedeniyle konunun değerlendirilmek üzere Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak planları için aranacak müellif grupları konusunda yürütülen komisyon çalışmaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bulunulan görüşmeler ışığında; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nden görüş ve değerlendirmelerini içeren ayrıntılı bir açıklamanın tarafımıza iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Şubemiz etkinlik alanında, kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak ve kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitimi konularında eğitime katılmak isteyen üyelerimizden gelen şifahi talepler üzerine, Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi ile ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsünün İzmir’de gerçekleştirilmesi yönünde Odamız Genel Merkezine iletilen talebimizin uygun bulunmaması üzerine, aynı talebin bir talepçi listesi ile birlikte yeniden Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Bodrum Temsilciliğimizin Muğla Bodrum Yarımadası KVTKGB Çevre Düzeni Planı’na dava açılması talebini içerir 26.11.2007 tarih ve 48B2007/39 sayılı yazısı ve ekleri görüşülerek, söz konusu plan hakkında dava açılıp açılamayacağının Odamız Yönetim Kurulunca karara bağlanmak üzere Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
Bodrum Temsilciliğimizin mekan kiralama talebini içerir 26.11.2007 tarih ve 48B2007/40 sayılı yazısı görüşülerek, konunun değerlendirilmek üzere Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
Nazıf İnam’a ait, Bostanlı iskelesinde özel bir şirkete ait restoran inşaatı yürütüldüğü konusundaki 19.11.2007 tarihli dilekçe görüşülerek, konu hakkında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik’in araştırma yapmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)