02 Kasım 2007 – Toplantı No: 50

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/50
Toplantı Tarihi               :  02.11.2007 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Bodrum MDG Zeynep Kırmızıgül’ün 26.10.2007 tarihli dilekçesi üzerine ilgili üyelerle gerçekleştirilen şifahi görüşmeler hakkında bilgi verildi.
  • 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın iptali istemi ile açılan davda alınan ara karar hakkında bilgi verildi.

 Karar No  –  1:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince onaylandığı belirtilen İnciraltı Turizm Merkezi ve EXPO Fuar Alanı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 10.07.2007 tarih ve 35.07.0104 sayılı yazımız ile,  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 10.07.2007 tarih ve 35.07.0103 sayılı yazımız ile ilettiğimiz itirazlarımız hakkında, ilgili idareler tarafından itirazlarımızın değerlendirilip değerlendirilmediği yönünde tarafımıza resmi bir bilgi ulaşmadığı görüldü. Bu durumun söz konusu plana yönelik itirazlarımızın reddolduğu anlamını taşıması nedeniyle, İnciraltı Turizm Merkezi ve EXPO Fuar Alanı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı, Danıştay’da dava açmak hakkımızın doğduğu görüşüldü. Söz konusu planın iptali için Şubemizce süresi içinde dava açılmasına, davanın açılabilmesi için Odamız Genel Merkezinden tarafımıza yetki verilmesinin talep edilmesine oy çokluğu ile, 

Karar No  –  2:
Muğla MDG Barış Çerçi’nin 27 Ekim 2007 Cumartesi günü Şubemizde Gerçekleştirilen Çevre Düzeni Planları değerlendirme toplantısına katılmak üzere; Muğla Temsilcimiz İsmet Şahin, Muğla Temsilci Yardımcımız Murat Kallem ve Muğla Mesleki Denetim Görevlimiz Barış Çerçi’nin özel araç ile gerçekleştirdikleri ulaşım harcamasının Odamızca karşılanmasını talep eden 01.11.2007 tarihli dilekçesi görüşülerek konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Manisa İl Temsilcimiz Osman Çimen’in Manisa Temsilciliğimiz bünyesinde, 22.09.2007 tarihinde meslektaşlarımız arasında bir buluşma gerçekleştirebilmek amacıyla, Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya’nın da bilgisi dahilinde düzenlenen yemek organizasyonuna ait harcamanın Odamızca karşılanması 01.11.2007 tarihli dilekçesi görüşülerek konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Anayasa taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimizi talep eden 26.10.2007 tarih ve 08/684 sayılı Genel Merkezimiz yazısı ve ekleri görüşülerek, Yönetim Kurulumuzun incelemesinden sonra konunun değerlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
2863/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımlı süre içerisinde koruma planı yapılan ve yapılmayan sit alanları hakkında gerekli bilgilerin en ayrıntılı biçimde toplanarak Genel Merkezimize iletilmesini talep eden 18.10.2007 tarih ve 03/661 sayılı Genel Merkezimiz yazısı görüşülerek, Yönetim Kurulumuzun incelemesinden sonra konunun değerlendirilmesine oy birliği ile,  

Karar No  –  6:
173/4 Sok.  No: 11/5  Palmiye apartmanı önünde bulunan açık otopark ve yeşil alanda sondaj yapıldığı ve katlı otopark yapılmak istendiği belirtilerek konu hakkında Şubemiz incelemesini talep eden 31.10.2007 tarihli A. Köysel Tokcan dilekçesi görüşüldü. Konu hakkında inceleme yapılarak inceleme sonuçlarının dilekçe sahibine bildirilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

 

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)
Çekimser (Karar No – 1)