01 Mayıs 2007 – Toplantı No: 38

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/38
Toplantı Tarihi               :  01.05.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Tahtalı Barajı Havzasındaki yeni yapılaşmalar ve 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Su Toplama Havzası Çevre Düzeni Planının L18-a4, L18-a3, L18-d1, L18-d2 ve L18-c1 paftalarını içeren Çevre Düzeni Plan Revizyonuna itirazımız hakkında görüşüldü, Menderes Belediye Başkanının Şubemiz Yönetim Kurulu ile görüşme isteği hakkında bilgi verildi.

Karar No  –  1:
30.04.2007 tarihli Yeni Asır gazetesinde yer alan “Heyelan bölgesi dışında kalan 60 hektarlık yere yüksek binalar yapılması için imar planlarında değişiklikler yapılıyor” başlıklı haberde, Ballıkuyu için geliştirilen plan kararları ile ilgili “odamızdan görüş alındığını” ifade eden bir açıklama yer aldığı görülmüştür. Böyle bir konuda Şubemiz Yönetim Kurulu’nun, herhangi bir görüş bildirmediği gibi, bir görüş de geliştirmediği yönünde bir basın bildirisi yayınlanmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Üyemiz Safiye Aysun İletir’in 11.04.2007 tarihli dilekçesinde bahsi geçen Uşak Belediyesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin olarak, konunun ayrıntılı biçimde aktarıldığı bir dilekçe Şubemize iletildikten sonra konunun değerlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Bodrum İlçe Temsilciliğimizden iletilen 27.04.2007 tarih ve 48B2007/10 sayılı yazıda bahsi geçen harcama giderlerinin karşılanması için konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Şube çalışanımız Hüdane Şahin’in 07.05.2006 – 12.05.2006 tarihleri arasında izin kullanma talebinin kabul edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojileri Eğitim Programımızın, Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi bünyesinde Şubemizce gerçekleştirilecek olan bir “Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri” olarak gerçekleştirilmesine ve konuya ilişkin olarak öngörülen Şubemiz ihtiyaçlarının Genel Merkezimize bildirilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)